© 2017 by vakif.bg

Научна конференция

Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ректорат, Нова конферентна зала

11 октомври 2019 г. (петък)

9:00 – 9:15        Откриване на конференцията

 

Веселин Янчев

Проектът „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“ (финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН) – изследователски цели, досегашни резултати и перспективи за бъдещи научни изследвания

  

Вакъфите по българските земи в условията на османското имперско управление (І част)
модератор: Пламен Митев

 

9:15 – 9:45        Дамян Борисов

Османският поземлен вакъф – същност и инструментализация

Дискусия

 

9:45 – 10:15      Григор Бойков

Количествен и геопространствен анализ на населението и приходите на поземлените вакъфи в България

Дискусия

 

10:15 – 10:45    Мария Кипровска

Обществените вакъфски сгради в България: проблеми при тяхното всеобхватно проучване

Дискусия

 

10:45 – 11:00 кафе-пауза

  

Вакъфите по българските земи в условията на османското имперско управление (ІІ част)
модератор: Григор Бойков

 

11:00 – 11:30      Айше Каяпънар

Вакъфски селища на представителите на султанската династия в Силистренския санджак през ХVІ в.

Дискусия

 

11:30 – 12:00     Кирила Атанасова

Селищата като приходоизточници за благотворителната дейност на османските принцеси от втората половина на XVI в.

Дискусия

 

12:00 – 12:30   Христо Христозов

Високопланинският вакъф: пространствени и социални аспекти на пасищната екология в Родопите

Дискусия

 

12:30 – 13:30 обяд

 

Вакъфите в България в условията на прехода от имперско към национално управление (І част)
модератор: Веселин Янчев

 

13:30 – 14:00   Пламен Митев

Вакъфите в поземлените отношения през епохата на Танзимата

Дискусия

 

14:00 – 14:30   Василка Танкова

Вакъфите в Източна Румелия като проблем на българската историография

Дискусия

 

14:30 – 15:00   Владимир Станев

Освободена България и вакъфите (1878–1885 г.)

Дискусия

 

15:00 – 15:15 кафе-пауза

  

Вакъфите в България в условията на прехода от имперско към национално управление (ІІ част)
модератор: Мария Кипровска

 

15:15 – 15:45     Веселин Янчев

Държавната политика по вакъфския въпрос (1885–1913 г.)

Дискусия

 

15:45 – 16:15     Ашкън Коюнджу

Съдбата на османските вакъфски сгради в Русе през периода на Княжеството (1878-1909 г.)

Дискусия

 

16:15 – 16:45    Орлин Събев

За съдбата на османските вакъфски библиотеки след Освобождението

Дискусия

 

16:45 – 17:15     Христо Беров

Стопански измерения на вакъфските проблеми в България (1878–1912 г.)

Дискусия

 

17:15 – 17:30 кафе-пауза

 

Вакъфите в България в условията на националното управление
модератор: Мария Баръмова

 

17:30 – 18:00   Мартин Вълков

Вакъфите в България между двете световни войни

Дискусия

 

18:00 – 18:30   Георги Бурнаски

Съдбата на вакъфските имоти в Народна република България

Дискусия

 

18:30 – 19:00   Славка Каракушева и Иво Страхилов

Отвъд утвърдения дискурс: спомени и разкази за османското като наследство

Дискусия

 

19:00 – 19:15    Финална дискусия и заключителни думи

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now