ЕКИП НА ПРОЕКТА

проф. д-р Веселин Янчев - ръководител 

Веселин Янчев е професор по  Нова българска история и ръководител на катедра "История на България" в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Автор е на редица научни публикации, свързани с историята на военните организации в България, ролята на българската армия за осигуряването на обществената сигурност и вътрешния ред в страната, историята и значението на службите за охрана на висшите държавни ръководители и други аспекти от политическата и социалната история на следосвобожденска България. Проф. Янчев е ръководител на проекта "Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление" и съсредоточава изследователските си усилия върху дипломатическите, законодателните и правно-административните измерения на вакъфския въпрос в периода след Освобождението на България.  

д-р Григор Бойков - член на екипа

Григор Бойков е доктор по история на Османската империя. Неговите основни изследователски интереси и публикации третират различни аспекти от социалната, демографската, градската и архитектурната история на България и Балканите през османския период. Бойков е изследовател в Центъра за регионални изследвания и анализи и преподавател в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където води курсове, свързани с историята на Османската империя, разпространението на исляма на Балканите и проблемите на мюсюлманските общности в миналото и съвременността. Той има подчертан интерес и към областта на дигиталната хуманитаристика и участва в няколко дигитални проекта и инициативи. В рамките на вакъфския проект Бойков използва експертизата си на османист и опита си с дигитални приложения, за да конструира и подготви за анализ различните бази данни. Той е ангажиран с геопрастранствения анализ на данните и сериите от интерактивни или статични карти, които визуализират прогреса на изследователската работа по проекта.  

Георги Бурнаски - член на екипа

Георги Бурнаски е докторант в Историческия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - направление Съвременна българска история и сътрудник към Центъра за регионални изследвания и анализи. Изследователските му интереси са концентрирани около проблемите на турската общност в модерната българска държава, социалната конструкция на малцинството и процесите на трансформация на елитите през втората половина на XX век. Георги е специализирал в Института по Източноевропейска история към Виенския университет и е бил стипендиант на American Research Center in Sofia (ARCS). Участва в реализирането на редица проекти, сред които "Държавна сигурност и профсъюзните организации в социалистическа България". В рамките на проекта "Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление" Бурнаски разглежда проблематика, свързана с имотите, владени от вакъфите и мюсюлманските вероизповедателни общини през периода на комунистическото управление на България.

д-р Христо Христозов - сътрудник на проекта

Христо Христозов защитава докторската си дисертация в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през май 2017 г. Изследователските му интереси са фокусирани върху османската социално-икономическа история и историята на околната среда. В доктората си анализира взаимодействието между екологичните промени и социалните трансформации в Родопите през ХVІ и ХVІІ в. Христозов е специализирал в Лайбниц центъра Модерен Ориент, Берлин и е бил стипендиант на Американския изследователски център в София и на Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма Матер”. В рамките на вакъфския проект Христозов анализира османските данъчни регистри от ХVІ и ХVІІ в. и идентифицира и локализира вакъфските селища. Той също разглежда в детайли някои от големите вакъфи в Родопите. 

д-р Владимир Станев - сътрудник на проекта

Д-р Владимир Станев е главен асистент по История на България в Историческия факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Неговите интереси са в областта на Новата българска история (1878-1944 г.) и по-специално към военната история, проблемът с бежанците, националноосвободителното движение на българите, вътрешно-политическите борби и международните договори, сключени от България през посочения период. В рамките на вакъфския проект д-р Станев анализира периода от Освобождението до Първата световна война. 

проф. д-р Пламен Митев - член на екипа

Пламен Митев е професор по история на България в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Неговата изследователска експертиза и научни публикации третират широк кръг от проблеми, свързани със стопанската и социалната история на Османската империя през ХVІІІ и ХІХ в.; различни аспекти от историята на Българското Възраждане и развитието на българския политически въпрос (центрове, дейци, програми и пропаганда); Източния въпрос и мястото на българите; създаването на дипломатически мисии и чуждата пропаганда на Балканите и т.н. Проф. Митев е бил ръководител и участник в различни научни проекти, финансирани от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката в България. В проекта проф. Митев разглежда промените в Османската империя, които настъпват в следствие на Танзиматските реформи, с нарочен акцент върху правната рамка, уреждаща управлението на вакъфите в Османската империя. 

Мария Кипровска - член на екипа

Мария Кипровска е изследовател в Центъра за регионални изследвания и анализи. Тя е специалист по османска история, като основните ѝ изследователски интереси най-общо включват процесите на създаване на държавно устройство и управленска структура на ранната Османска държава, както и ролята на османските и балканските военни елити в османските експанзионистични и държавотворчески политики. Кипровска има интерес и към изучаването на османското архитектурно наследство като средство за изразяване на политическа власт и овладяване на пространството. Във фокуса на нейните досегашни публикации са различни проблеми от османската социална и политическа история. С оглед на своята експертиза, в рамките на проекта Кипровска е ангажирана с издирването и обработката на османски изворов материал от архивите в България и Турция. Тя също съсредоточава своите изследователски интереси в детайлното проучване на някои от най-големите вакъфски фондации на османския пограничен елит и проследява тяхното развитие както в османската епоха, така и в следосвобожденска България.

 д-р Мария Баръмова - координатор

Д-р Мария Баръмова е преподавател по Нова балканска история към катедра „История на Византия и балканските народи“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси и публикации са свързани с историята на хабсбургско-османските отношения; геополитиката и историята на окръжаващото пространство; военната история и историята на мирните договори през Ранното ново време. През 2003 – 2004 г. е Хердерова стипендиантка към Виенския университет, а през 2011 – 2012 г. изследовател към Лайбниц-Института за европейска история, Майнц. Специализирала е още в Мюнхен, Кьолн, Хамбург, Волфенбютел. Автор е на статии и съставител на сборници, свързани с историята на Югоизточна Европа в предмодерната епоха. Д-р Баръмова изпълнява ролята на научен и администрлативен координатор на проект "Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление" и подпомага архивната работа на групата, заета с периода след Освобождението на България.

д-р Дамян Борисов - сътрудник на проекта

Дамян Борисов е доктор по история, главен асистент в катедра "История" на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". През 2008 г. Борисов защитава дисертация, свързана с проблемите на вакъфската институция и нейното трайно установяване в областта на Родопите в периода ХV-ХVІІ в. Той е автор на книги и статии, третиращи различни аспекти от стопанската, социалната, демографската и регионалната история на българските земи под османска власт. В контекста на проекта Борисов работи върху извличането от османските документални източници на надеждни данни за вакъфски обществени и религиозни сгради и оформянето им в база данни. Също така той спира изследователското си внимание на общата демографска и стопанска рамка на България през ХVІ в. и откроява особеното място и значимата роля, която вакъфската институция заема. 

д-р Мартин Вълков - сътрудник на проекта

Д-р Мартин Вълков преподава Съвременна българска история в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 2015 г. защитава дисертация на тема „Българското военноадминистративно управление в Поморавието, Косово и Вардарска Македония (1915–1918 г. )” към катедра „История на България” в същия факултет. Научните му интереси са свързани с историята на българското участие във военни конфликти през XX в., военно и паравоенно насилие, репресивни държавни практики, окупация и международно право. Работата му по проекта обхваща междувоенния период. 

д-р Христо Беров - сътрудник на проекта

Христо Беров е главен асистент към катедра „История на Византия и балканските народи“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси и публикации са свързани със стопанската и социална история на балканските народи в периода XIX-XX век. В хода на научните си занимания осъществява редица специализации в чужбина (London School of Economics and Political Sciences, London, United Kingdom, август-септември 2016; Философски факултет на Белградския университет, март-април 2009, февруари-март 2008; Centre for Russian and East-European Studies, University of Toronto, Canada, януари-май 2005). В рамките на проекта интересите му са насочени към стопанските измерения на трансформиращите се режими на собственост в рамките на вакъфските имоти и към специалния случай с Ахъ-челебийските вакъфи.